Please wait
กำลังโหลด...

กรุณาเพิ่มขึ้นไป 5 ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือเสียง (สูงสุด: 30mb) ช่วยอธิบายปัญหา


ผู้ครอบครองไม่รายงาน

ปัญหานี้จะถูกยกกำลังโดยไม่มีการรายงาน occupier

*เช่นที่จอดรถจำกัดหรือจำกัดการเข้าถึงสำหรับรถตู้

หรือ